Obecné podmínky použití internetové stránky společnosti Schaeffler

1. Platnost

1.1
Použití webových stránek („webové stránky Schaeffler“) nabízených společností Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG a společností, ve kterých má společnost Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG většinový podíl („Schaeffler“), je výhradně na základě těchto podmínek, pokud vlastní podmínky místního zastoupení společnosti Schaeffler nestanoví jinak. Zahájením používání uživatel akceptuje platnost těchto podmínek použití v jejich příslušném znění.

1.2
Tyto obecné podmínky použití mohou být v jednotlivém případě doplněny, modifikovány nebo nahrazeny dalšími podmínkami, např. pro nákup nebo prodej výrobků nebo služeb.

2. Obsah webové stránky Schaeffler

Společnost Schaeffler poskytuje na webové stránce Schaeffler k zobrazení nebo ke stažení nezávazně a bez nároku na úplnost určité informace a software, příp. vedlejší dokumentaci. Společnost Schaeffler je oprávněna provoz webové stránky Schaeffler kdykoliv zcela nebo částečně zastavit nebo změnit obsah, a to bez předchozího upozornění. Společnost Schaeffler nepřebírá z důvodu vlastností internetu a počítačových systémů žádné záruky za nepřetržitou dostupnost webové stránky Schaeffler.

3. Práva k použití

3.1
Používání informací, softwaru a dokumentace dostupných na webové stránce Schaeffler je upraveno těmito podmínkami nebo při aktualizaci informací, softwaru nebo dokumentace příslušným licenčním podmínkám dříve dohodnutým se společností Schaeffler. Zvlášť dohodnuté licenční podmínky jsou těmto podmínkám nadřazeny vor.

3.2
Společnost Schaeffler uděluje uživateli nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo k používání informací, softwaru a dokumentace vystavených na webové stránce Schaeffler v takovém rozsahu, jak je dohodnuto, případně není dohodnuto, jak to odpovídá účelu sledovanému při poskytnutím a přenecháním společností Schaeffler.

3.3
Software je přenechán zdarma pouze ve strojem čitelné formě. Nárok na vydání zdrojového kódu neexistuje. Výjimkou jsou zdrojové kódy u tzv. Open Source softwaru, jehož licenční ujednání, která jsou při předávání tzv. Open Source softwaru nadřazena těmto podmínkám, a která vydání zdrojového kódu předepisují. V takovém případě poskytne společnost Schaeffler zdrojový kód za úhradu.

3.4
Informace, software ani dokumentaci nesmí uživatel kdykoliv předávat třetím osobám, pronajímat nebo je jiným způsobem přenechat. Pokud právní předpisy nedovolují něco jiného, nesmí uživatel měnit software ani jeho dokumentaci, nesmí provádět jeho zpětný vývoj ani nesmí provádět překlady, ani nesmí vypouštět jejich části. Uživatel si smí udělat záložní kopii softwaru, pokud je tato kopie nutná k zajištění budoucího použití na základě těchto podmínek použití.

3.5
Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými právy i mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel bude tato práva respektovat, především pak nebude odstraňovat alfanumerické označení, značky a poznámky o autorských právech na informacích, v softwaru ani v dokumentaci nebo jejich kopiích.

4. Duševní vlastnictví

4.1
Nezávisle na zvláštních ustanoveních podle bodu 4 těchto podmínek použití nesmějí být informace, názvy značek a další obsah webové stránky Schaeffler měněny, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, pronajímány, používány, doplňovány nebo jakkoliv jinak zhodnocovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schaeffler. Uživateli především není dovoleno systematicky načítat, shromažďovat nebo kopírovat informace z webové stránky Schaeffler pomocí softwarových programů.

4.2
Kromě zde výslovně udělených uživatelských práv nebo dalších práv nejsou uživateli udělena žádná další práva jakéhokoliv druhu, především pak k názvům firem a k průmyslovým ochranným právům jako jsou patenty, užitné vzory nebo značky, a společnost Schaeffler ani nemá příslušnou povinnost k udělení takových práv.

5. Registrace a používání heslem chráněných stránek

5.1
Některé části webové stránky Schaeffler jsou chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je v zájmu bezpečnosti obchodního styku umožněn pouze registrovaným uživatelům. Na registraci společností Schaeffler neexistuje žádný nárok. Společnost Schaeffler si vyhrazuje především právo chránit heslem i doposud volně dostupné webové stránky. Společnost Schaeffler je kdykoliv oprávněna, zrušit přístupová oprávnění bez uvedení důvodu zablokováním přístupových údajů, především pokud uživatel

 • použil k registraci falešné údaje,
 • porušil podmínky používání nebo svou povinnou péči při zacházení s přístupovými údaji,
 • porušil právní nařízení při přístupu na webovou stránku Schaeffler nebo při jejím používání nebo
 • delší dobu nepoužíval stránku Schaeffler.
 • 5.2
  Pokud má být provedena registrace, je uživatel povinen uvést pravdivé údaje a změny musí neprodleně nahlásit. Uživatel zajistí, aby mu byly doručovány e-maily, které budou zasílány na jím uvedenou e-mailovou adresu.

  5.3
  Po registraci obdrží uživatel uživatelské jméno a heslo (uživatelské údaje). Při prvním přihlášení změní uživatel heslo sdělené společností Schaeffler na heslo, které bude známo pouze jemu. Uživatelské údaje umožňují uživateli prohlížet svá data, měnit je nebo odvolat nebo rozšířit příp. daný souhlas se zpracováním dat.

  5.4
  Uživatel zajistí, aby uživatelské údaje nebyly přístupné třetím osobám a ručí za všechny objednávky a aktivity provedené pod uživatelským jménem. Po každém použití musíte heslem chráněnou oblast opustit. Pokud uživatel získá informaci, že třetí osoby zneužívají jeho uživatelské údaje, je povinen neprodleně informovat společnost Schaeffler písemnou formou (dopisem), a pokud je to možné ihned prostým e-mailem. Po doručení sdělení zablokuje společnost Schaeffler přístup do heslem chráněné části stránek pod těmito uživatelskými údaji. Zablokování může být zrušeno až na základě zvláštní žádosti uživatele u společnosti Schaeffler nebo po nové registraci.

  5.5
  Uživatel může kdykoliv písemně žádat o vymazání své registrace, pokud vymazání není v rozporu s průběhem stávajícího smluvního vztahu. Společnost Schaeffler v tomto případě vymaže všechny uživatelské údaje a všechny další uložené osobní údaje uživatele, pokud již nejsou potřebné z důvodu průběhu stávajícího smluvního vztahu.

  6. Odkazy a linky

  Webová stránka Schaeffler může obsahovat odkazy a linky (hyperlinky) na webové stránky třetích osob. Společnost Schaeffler nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webových stránek a společnost Schaeffler si tyto webové stránky a jejich obsah nepřivlastňuje, protože společnost Schaeffler nekontroluje informace, na které vede odkaz a nenese žádnou odpovědnost za zde uvedený obsah a informace. Použití webových stránek, na které odkazuje link, je na vlastní nebezpečí uživatele.

  7. Vyloučení ručení za právní a věcné vady, viry

  7.1
  Pokud jsou informace, software nebo dokumentace přenechávány zdarma, je vyloučeno ručení za věcné a právní vady informací, softwaru a dokumentace, především pak za jejich správnost, bezchybnost, za skutečnost, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, za úplnost a použitelnost s výjimkou s výjimkou hrubé nedbalosti, úmyslu nebo úmyslně podvodného jednání.

  7.2
  Informace na webové stránce Schaeffler mohou obsahovat specifikace nebo obecný popis technických možností výrobků, které nemusejí být v jednotlivých případech (např. z důvodu změny výrobku) vždy splněny. Požadované specifikace výrobků proto musejí být dohodnuty v jednotlivých případech při koupi.

  7.3
  Ruční společnosti Schaeffler za věcné nebo právní vady je upraveno podle ustanovení v bodě 7.1 a 7.2 těchto podmínek. Dále je vyloučeno jakékoliv ručení společnosti Schaeffler, pokud např. není ručení povinné podle zákona o ručení výrobce za produkt, z důvodu hrubé nedbalosti, záměru, z důvodu újmy na zdraví a životě, z důvodu převzetí záruky kvality, z důvodu záměrného zamlčování vady nebo z důvodu závažných smluvních povinností. Náhrada škody z důvodu porušení smluvních povinností z mírné nedbalosti je však omezena na typické ze smlouvy předvídatelné škody.

  7.4
  Společnost Schaeffler se snaží udržovat webovou stránku Schaeffler bez virů, nicméně společnost Schaeffler nemůže zaručit nepřítomnost virů. Před stažením informací, softwaru a dokumentace je uživatel povinen z důvodu vlastní ochrany a k zabránění šíření virů na webové stránce Schaeffler zajistit přiměřená bezpečnostní opatření a antivirový skener.

  7.5
  Změna pravidel pro důkazní břemeno není spojena s předchozími ustanoveními.

  8. Povinnosti při používání

  8.1
  Uživatel při použití webové stránky Schaeffler nesmí:

 • Přivodit osobám, především neplnoletým, újmy, nebo porušit jejich osobnostní práva;
 • Porušovat svým uživatelským chováním dobré mravy;
 • Porušovat průmyslová ochranná a autorská práva nebo jiná vlastnická práva;
 • přenášet obsah s viry, tzv. trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškodit software ;
 • Zadávat, ukládat nebo rozesílat hyperlinky nebo obsah, ke kterým není oprávněn, především pak, pokud tyto hyperlinky nebo obsah porušují povinnosti zachování mlčenlivosti nebo jsou protiprávní; nebo
 • Rozesílat reklamu nebo nevyžádanou poštu (tzv. „spam“) nebo šířit neopodstatněné výstrahy před viry, chybnými funkcemi a podobně nebo vyzývat k účasti na výherních hrách a podobných akcích.
 • 8.2
  Společnost Schaeffler může kdykoliv zamezit přístupu k webové stránce Schaeffler především v situaci, kdy uživatel porušuje povinnosti těchto podmínek.

  9. Vývozní ustanovení

  9.1
  Vývoz určitých informací, softwaru a dokumentace může podléhat povinnosti zachování mlčenlivosti (např. z důvodu své povahy a účelu použití nebo přechovávání). Uživatel bude přísně dodržovat vývozní předpisy především EU, členských států EU a USA týkající se informací, softwaru a dokumentace. Pokud je to nutné, označí společnost Schaeffler informace, software a dokumentaci v souladu s povinnostmi o schvalování podle vývozního seznamu Německa a EU a amerického seznamu US-Commerce Control List.

  9.2
  Uživatel především prověří a zajistí následující:

 • přenechané informace, software a dokumentace nejsou určeny ke zbrojení, pro jadernou nebo zbrojní techniku;
 • zboží, software a technologie amerického původu nebude dodáváno společnostem a osobám, které jsou na americkém seznamu US Denied Persons List (DPL) ;
 • zboží amerického původu nebude bez povolení dodáváno žádným společnostem a osobám, které jsou na amerických seznamech US-Warning List, US-Entity List nebo US-Specially Designated Nationals List;
 • zboží nebude dodáváno žádným společnostem a osobám, které jsou na seznamech Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists nebo na seznamu teroristů EU;
 • zboží nebude dodáno vojenským subjektům;
 • dodržování pokynů systému včasné výstrahy příslušných úřadů.
 • Přístup k informacím, softwaru a dokumentaci na webové stránce Schaeffler je dovolen pouze za předpokladu, že je proveden na základě výše uvedených kontrol a zabezpečení. V opačném případě není společnost Schaeffler vázána k poskytnutí služby.

  9.3
  Společnost Schaeffler informuje uživatele na žádost o příslušných kontaktních úřadech k získání dalších informací.

  10. Ochrana osobních údajů

  Společnost Schaeffler dodržuje při získávání, používání a při zpracování osobních údajů uživatele příslušná relevantní ustanovení o ochraně dat, která jsou k nahlédnutí na webových stránkách Schaeffler.

  11. Vedlejší ujednání, soudní příslušnost, aplikované právo

  11.1
  Vedlejší ujednání k těmto podmínkám použití včetně změn této klauzule vyžadují písemnou formu.

  11.2
  Jednotlivé stránky webové stránky Schaeffler provozuje společnost Schaeffler a odpovídá za ně. Stránky jsou v souladu s požadavky příslušné země, ve které má sídlo odpovědná společnost. Společnost Schaeffler neodpovídá za skutečnost, že informace, software a dokumentaci umístěné na webové stránce Schaeffler je možné prohlížet a stahovat i v místech mimo příslušnou zemi. Pokud se uživatelé přihlašují k webové stránce Schaeffler mimo příslušné země, jsou odpovědni výhradně sami za dodržování příslušných předpisů podle legislativní úpravy v dané zemi. Přístup k informacím, softwaru a dokumentaci na webových stránkách společnosti Schaeffler není dovolen v zemích, ve kterých je takový přístup protiprávní. V takovém případě, a pokud uživatel chce vstoupit do obchodního kontaktu se společností Schaeffler, musí uživatel kontaktovat zástupce společnosti Schaeffler v příslušné zemi.

  11.3
  Smluvní vztah je regulován právem v obchodním sídle společnosti Schaeffler s výjimkou kolizního práva a dohody OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG). Soudní příslušnost se řídí obchodním sídlem příslušné společnosti Schaeffler.